The Old Print Shop

Euphorbia tridentata. Euphorbe a trois dents.